31 mei 2022

Box 3

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3 heffing voor 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De reden is kort samengevat dat de wet een bepaald fictief rendement veronderstelt dat wordt belast tegen (toen nog) 30%, terwijl het daadwerkelijk rendement in die jaren aanzienlijk lager was. Dit geldt met name voor belastingplichtigen waarvan het box 3 inkomen vooral uit spaartegoeden bestaat. De rente is namelijk al jaren laag en inmiddels is er zelfs sprake van een negatieve rente op spaartegoeden.

Het kabinet heeft besloten om spaarders die ten onrechte vermogensrendementsheffing hebben betaald hiervoor te compenseren.

Maar alleen spaarders die bezwaar hebben gemaakt, hebben recht op compensatie. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Vanuit verschillende hoeken klinken geluiden dat dit anders moet.

Het voorstel was eerder om het heffingsvrij vermogen in box 3, van nu nog € 50.650, in stapjes te verhogen naar € 80.000. Dit komt volgens de Voorjaarsnota 2022 te vervallen.

Het Kerstarrest heeft geleerd dat er kritiek was op de forfaitaire vermogensrendementsheffing en dat er een reëel stelsel moet komen. Voorafgaand aan de Voorjaarsnota 2022 zijn al voorstellen gedaan voor het wijzigen van de box 3 heffing. Het kabinet wil in box 3 niet langer uitgaan van een forfaitaire vermogensrendementsheffing, maar het is de bedoeling dat het werkelijke rendement wordt belast tegen 31% belastingheffing. Onder het werkelijke rendement valt ook de nog niet gerealiseerde (!) vermogenswinst op bijvoorbeeld effecten en onroerende zaken. Kosten van schulden daarentegen, zijn niet aftrekbaar op basis van de werkelijk betaalde rente. Nee, hiervoor wordt wel uitgegaan van een forfaitaire aftrekpost, namelijk 2,45% van de schuld. Dit betekent dus als u minder dan 2,45% rente betaalt, dit voor u voordelig is. Maar betaalt u meer rente, dan is dit uiteraard nadelig.

Afhankelijk van de werkelijke rendementen zal het voor de meeste bezitters van vermogen nadelig gaan uitpakken. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op. Dan kijken wij er samen met u naar.

Zoals eerder gezegd, het zijn nog maar voorstellen. Het blijft dus koffiedik kijken wat er daadwerkelijk uitkomt. Wij verwachten niet dat u erop vooruit gaat ten opzichte van de huidige situatie. De voorgestelde wijzigingen in box 3 kunnen reden zijn om niet langer te beleggen in privé, maar om dit in de toekomst via uw B.V. te doen. Dit is per situatie anders. Hierbij moet u een afweging maken tussen het cumulatief tarief van aanmerkelijk belangheffing en vennootschapsbelasting, afgezet tegen het tarief in box 3. Zodra er meer bekend is, informeren wij u verder en gaan wij samen met u om de tafel om te bekijken wat in uw situatie fiscaal het meest voordelig is.