30 mei 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is een regeling die erop is gericht om de continuïteit van bedrijven te waarborgen bij overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie. Het gaat hierbij om de fiscale faciliteiten die van toepassing zijn op de overdracht van een onderneming of de aandelen in een onderneming. Zowel voor de schenk- en erfbelasting en de aanmerkelijk belang regeling geldt een ruime vrijstelling. Het belastingvoordeel bij schenken van aanmerkelijk belang aandelen kan oplopen tot ruim 40% van de waarde van de aandelen, namelijk 26,9% aanmerkelijk belang heffing en 20% schenkbelasting. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, gelden een aantal voorwaarden. 

De in de Voorjaarsnota aangekondigde wijzigingen hebben onder meer betrekking op de schenking van aandelen in een onderneming. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen met ingang van 1 januari 2024 ingaan.

De bedrijfsopvolgingsregeling bestaat uit twee delen. Allereerst geldt er een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting van 100% bij een verkrijging van een ondernemingsvermogen tot € 1.205.871. Daarboven geldt een vrijstelling van 83%.

Voor de aanmerkelijk belang heffing (26,9%) geldt een volledige vrijstelling.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling in geval van schenken of erven, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet sprake zijn van een daadwerkelijke onderneming. Daarnaast geldt de regeling alleen voor zover sprake is van ondernemingsvermogen. Voor beleggingsvermogen is de vrijstelling niet van toepassing, met uitzondering van een gedeelte van 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen. Voor een toelichting, zie het animatiefilmpje BedrijfsOpvolgingsRegeling.

In de Voorjaarsnota 2023 is een aantal versoberingen aangekondigd, namelijk:

  • Vanaf 2024 wordt verhuurd onroerend goed altijd aangemerkt als beleggingsvermogen. Op dit deel van het vermogen is de bedrijfsopvolgingsregeling niet langer van toepassing.
  • Vanaf 2025 gaat de grens voor de 100% vrijstelling omhoog naar € 1.500.000 ondernemingsvermogen. Bedraagt het ondernemingsvermogen meer dan € 1.500.000? Dan geldt daarboven een vrijstelling van 70%. Deze vrijstelling is nu nog 83%.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling is alleen nog van toepassing als sprake is van een minimaal aandelenbelang van 5% in de gewone aandelen.
  • Nu wordt 5% van het beleggingsvermogen nog meegeteld als ondernemingsvermogen. Deze doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft.
  • In de praktijk zijn er situaties vastgesteld waarin geen sprake is van een reële bedrijfsoverdracht. Denk hierbij aan een overdracht op zeer hoge leeftijd of de omzetting van niet ondernemingsvermogen in ondernemingsvermogen en daarna schenken dan wel vererven. Dit wil het kabinet tegengaan. De exacte invulling is nog niet bekendgemaakt. Maar denk hierbij aan het verlengen van de bezits- en voortzettingstermijn bij een bepaalde leeftijd en een antimisbruikbepaling. Aan de andere kant heeft het kabinet aangekondigd de bezits- en voortzettingseis te versoepelen, dus er zullen wel verschillende situaties worden beschreven.
  • Nu is het nog zo dat, om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling aanmerkelijk belang heffing in geval van schenking van de aandelen, de opvolger minimaal drie jaar voorafgaand aan de verkrijging in dienstbetrekking moet zijn geweest bij de onderneming. Deze voorwaarde wordt afgeschaft. Dit is dus een versoepeling.

De bedrijfsopvolgingsregeling is al langer onderwerp van discussie. Er waren geluiden om de hele regeling af te schaffen, om hem te versoberen of om hem intact te laten. Zoals het zich er nu laat uitzien, blijft de regeling bestaan, maar vinden er wel een aantal wijzigingen plaats.

Iets wat niet zozeer samenhangt met de bedrijfsopvolgingsregeling, maar in dit kader wel kan spelen, is de aangekondigde wijziging van het tarief voor de aanmerkelijk belangheffing. Aangekondigd is dat dit met ingang van 2024 tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 67.000 per persoon wordt verlaagd naar 24,5%, maar daarboven 31% gaat bedragen.

Het zou kunnen dat het er na Prinsjesdag weer heel anders uitziet. Ons advies blijft: Wilt u uw bedrijf overdragen? Wacht dan niet te lang. Nu gelden er nog uitgebreide faciliteiten en het blijft onzeker hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.