16 december 2021

De fiscale aspecten van het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 is eindelijk het langverwachte coalitieakkoord gesloten. De afspraken op het gebied van zorg, klimaat, woningbouw etc. moeten natuurlijk ook gefinancierd worden. Op welke wijze? De budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord geeft hier een antwoord op. Fiscaal kunnen we de komende jaren dan ook een aantal wijzigingen tegemoet zien. In dit nieuwsbericht zetten wij de fiscale aspecten van het coalitieakkoord voor u op een rij.

Wetsvoorstel excessief lenen

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u gewezen op het feit dat het wetsvoorstel excessief lenen tijdelijk on hold is gezet. Het was de vraag of en hoe het zou worden ingevoerd. In het coalitieakkoord komt dit wetsvoorstel toch weer terug. Maar de grens voor het excessief lenen wordt wel verhoogd, namelijk van € 500.000 naar € 700.000. Het komende jaar gaan wij, voor zover dat nog niet is gebeurd, voor u in kaart brengen in hoeverre u te maken krijgt met dit wetsvoorstel en op welke wijze belastingheffing op basis van dit wetsvoorstel eventueel kan worden voorkomen. Heeft u er nu al vragen over? Laat dit dan aan ons weten.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De erf-/schenkbelasting en de inkomstenbelasting kennen een ruime vrijstelling voor bedrijfsoverdrachten, de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Onder toepassing van deze regeling kan, onder voorwaarden, een bedrijf (nagenoeg) vrij van aanmerkelijk belang heffing en erf-/schenkbelasting worden overgedragen aan de bedrijfsopvolger. Dit kan leiden tot een belastingbesparing van ruim 40%. In onze nieuwsbrief van 29 april 2021 en ons animatiefilmpje (kijk hiervoor op onze website of klik op deze LINK) gaven wij al aan dat er veel ontwikkelingen zijn op dit gebied. Het is de vraag of en in welke vorm de BOR gehandhaafd blijft.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat in deze kabinetsperiode en in samenhang met de evaluatie van de BOR (die in 2022 wordt afgerond), wordt onderzocht hoe de BOR kan worden verbeterd of dat oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan. Het lijkt er dus op dat in 2022 de regeling nog blijft gelden. Maar hoe lang daarna nog in deze vorm is echt de vraag. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Zorg dan dat u dit tijdig doet. Overweegt u uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen? Geef dit dan aan ons door, zodat we dit nog fiscaal optimaal kunnen realiseren.

Verhoging tarief overdrachtsbelasting in 2023

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen die worden verkregen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt in 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

Wijzigingen box 3

Al jaren wordt gesproken over de wijzigingen in het box 3 stelsel. Er zijn al verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd. In het coalitieakkoord is nu vastgesteld dat vanaf 2025 het inkomen in box 3 niet langer wordt belast via een fictief rendement, maar op basis van het reëel rendement. Voor sparen en beleggen geldt dat dit direct op basis van het reëel rendement wordt belast, de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk nog forfaitair worden belast. Uitgangspunt is dat ook hiervoor snel de overstap naar een belasting op het reëel rendement wordt gemaakt.

De wetgeving biedt nog steeds ruimte om fiscaal te spelen met onroerend goed en dit fiscaal vriendelijk bij de volgende generatie te laten komen. Zoals het er nu uitziet blijven deze mogelijkheden volgens ons bestaan, ondanks de aangekondigde wetswijzigingen.Interesse of dit ook voor u tot fiscaal voordeel kan leiden? Wij helpen u graag!

Afschaffing schenkvrijstelling eigen woning

Eerder hebben wij u gewezen op de mogelijke afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning. Uit het coalitieakkoord volgt dat deze met ingang van 2024 wordt afgeschaft. Wilt u hier nog gebruik van maken? Dan is dat tot en met 2023 voor het laatst mogelijk.

Afschaffing middelingsregeling

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op. De uitkomst hiervan deelt u door drie. Over de uitkomst van het gemiddeld inkomen berekent u opnieuw de belasting. Als het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager is dan de daadwerkelijk over de oude belastingbedragen betaalde inkomstenbelasting en het verschil is groter dan € 545 (cijfers 2021), dan hebt u recht op een belastingteruggaaf over deze jaren. Deze middelingsregeling kan bij wisselende inkomens over de jaren tot een belastingvoordeel leiden. Deze regeling wordt met ingang van 2023 afgeschaft.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding staat al jaren op € 0,19 per kilometer. Vanaf 2024 wordt deze onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd. Er wordt nu gesproken over een verhoging naar € 0,23 per kilometer. 

Verlaging zelfstandigenaftrek

Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek met stappen van € 650 (laatste twee jaar in stappen van € 605) teruggebracht naar uiteindelijk € 1.200 in 2030. De zelfstandigen worden gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting.

Afschaffing toeslagen en vereenvoudiging belastingstelsel

De coalitie heeft uitgesproken om de toeslagen af te schaffen en het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen. Tijdens de kabinetsperiode wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

Suikerbelasting en verlaging btw gezonde artikelen

Het kabinet gaat bekijken hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd. Daarnaast wordt overwogen om de btw op groente en fruit te verlagen naar 0%.