Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Koenders: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koenders Advies BV gevestigd te Uden.
 2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Koenders opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.
 3. De opdracht: de opdracht zoals die geldt tussen de opdrachtgever en Koenders en waarbij Koenders zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden. Onder opdracht wordt ook een deelopdracht of vervolgopdracht begrepen.
 4. Beroepsbeoefenaar: de persoon, in loondienst of anderszins werkzaam bij of voor Koenders, die voor Koenders de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
 5. Beroepsorganisatie: de al dan niet wettelijk verplichte organisatie waarbij de beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn discipline is aangesloten waaronder in ieder geval behoort de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs).
 6. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan Koenders ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Koenders vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgever aan Koenders verstrekt en overigens op alle rechtsbetrekkingen tussen Koenders en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan opdrachtgever zich slechts beroepen indien de instemming van Koenders uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.

Artikel 3: Opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand:
 1. Als Koenders de door haar ondertekende opdrachtbevestiging ondertekend van opdrachtgever terug hebt ontvangen; of
 2. Als geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door opdrachtgever gedaan aanbod door Koenders uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard; of
 3. Als de door opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Koenders, op het moment waarop Koenders met de uitvoering van die opdracht een aanvang hebt gemaakt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of zulks uit de aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit, wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd aangegaan.

 1. Koenders zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. Opdrachten worden uitgevoerd door Koenders als een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Koenders garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitoefening van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen. Koenders is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Koenders niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor Koenders werkzame persoon of personen, met het oog op wie de opdrachtgever de opdracht hebt verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon of personen. Koenders zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon of personen.
 3. De uitvoering van een opdracht kan ook geheel of deels aan een derde worden uitbesteed, echter enkel als daarover tussen Koenders en de opdrachtgever overeenstemming is bereikt tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat Koenders daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel dat naar het oordeel van Koenders de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 4. De uitvoering van de opdracht is niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Koenders dit melden aan opdrachtgever. Koenders dient zich daarbij te houden aan de wettelijke en door de beroepsorganisatie uitgevaardigde richtlijnen.
 5. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Koenders.
 6. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Koenders tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Koenders ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 2. In het geval de derde een beroepsbeoefenaar, de door deze beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Koenders aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door opdrachtgever aan Koenders verstrekte opdracht betrokken hulpersoon tot vergoeding van schade, aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor Koenders jegens opdrachtgever aansprakelijk is te houden, vrijwaart opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.

Artikel 4: Informatieverschaffing door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Koenders aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Koenders die informatie nodig hebt voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door Koenders gewenst en bovendien zo tijdig dat Koenders de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan Koenders al die informatie en bescheiden te verstrekken, die Koenders nodig hebt om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te kunnen naleven.
 2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Koenders in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Koenders ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de opdracht anders voortvloeit, is Koenders niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever versterkte informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Koenders van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt opdrachtgever Koenders van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever te kort schiet in de verplichtingen uit hoofde van dit artikel en daardoor voor Koenders extra kosten ontstaan dan wel schade in de ruime zin van het woord, is opdrachtgever verplicht de kosten en schade aan Koenders te vergoeden.
 5. Koenders zal de aan haar ter beschikking gestelde bescheiden retourneren indien en voor zover opdrachtgever daarom verzoekt.
 6. Indien opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig de gevraagde informatie en bescheiden verstrekt en hieruit extra werkzaamheden en kosten voortvloeien, is opdrachtgever gehouden om de extra kosten en extra werkzaamheden aan Koenders te vergoeden.
 7. De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Koenders niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5: Termijn

 1. Koenders en opdrachtgever kunnen een termijn afspreken waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond. In dat geval zal de termijn niet eerder aanvangen dan wanneer een eventueel voorschot is voldaan dan wel de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie / bescheiden door opdrachtgever aan Koenders zijn verstrekt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn termijnen voor een opdracht slechts streeftermijnen. Koenders is slechts in verzuim in verband met het overschrijden van een termijn indien aan Koenders, na overschrijding van de termijn, schriftelijk een redelijke termijn is gegund voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden en de opdracht door aan Koenders toe te verwijten omstandigheden binnen die redelijke termijn niet is voltooid.

Artikel 6: Honorarium en kosten

 1. De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Koenders een honorarium op uurbasis exclusief omzetbelasting verschuldigd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij Koenders gangbare tarief. Kosten van secretariële aard worden eveneens in rekening gebracht. Het honorarium voor verrichte werkzaamheden is verschuldigd, ongeacht of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.

Naast het honorarium voor verrichte werkzaamheden, is opdrachtgever aan Koenders een vergoeding verschuldigd wegens overige kosten. Hiertoe behoren onder andere kosten in verband met informatie uit openbare registers, door derden in rekening gebrachte kosten en reis- en verblijfkosten.

 1. Koenders heeft het recht om een of meerdere voorschotten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. Koenders hebt het recht om pas met de werkzaamheden een aanvang te nemen nadat door Koenders het aan opdrachtgever in rekening gebrachte voorschot is voldaan.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, is Koenders gerechtigd het overeengekomen tarief gedurende de opdracht aan te passen indien lonen of prijzen stijgen.
 3. Hetgeen aan Koenders verschuldigd is –honorarium, kosten, declaraties van ingeschakelde derden, etcetera- wordt door Koenders naar keuze per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Koenders hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien omzetbelasting dient te worden berekend, wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling van hetgeen opdrachtgever aan Koenders verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Koenders aan te geven bankrekening. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand geldt. Verder komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, die Koenders dient te maken ter incasso van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

Bovendien is Koenders bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever en het retourneren van bescheiden, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen.

 1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Koenders daartoe aanleiding geeft, is Koenders gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Koenders te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Koenders gerechtigd, onverminderd haar overige rechte, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Koenders uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 2. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gefactureerde bedrag.

Artikel 8: Reclames

 1. Opdrachtgever kan op een aan Koenders toe te rekenen gebrek of tekort in de uitvoering van de opdracht dan wel betwisting van het factuurbedrag geen beroep meer doen indien hij niet binnen veertig dagen nadat hij het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs hebt kunnen ontdekken, dit gebrek schriftelijk aan Koenders hebt gemeld dan wel indien hij niet binnen veertig dagen na ontvangst van de factuur zijn kritiek op de factuur schriftelijk aan Koenders hebt gemeld. De opdrachtgever kan in ieder geval niet meer een beroep doen op een aan Koenders toe te rekenen gebrek of tekortkoming in de uitvoering van een opdracht dan wel op betwisting van een factuur nadat één jaar is verstreken sinds het handelen of nalaten waaruit het gebrek is voortgevloeid, hebt plaatsgevonden of nadat de factuur is ontvangen.
 2. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van Koenders terecht reclameert, is Koenders bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen hebt gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij hebt gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid voor schade

 1. Indien Koenders jegens opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de door deze geleden schade, is Koenders gehouden om de schade te vergoeden voor een bedrag van maximaal drie maal de in rekening gebrachte vergoeding zonder omzetbelasting die opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor de opdracht waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. Hierbij wordt alleen het honorarium in aanmerking genomen dat door Koenders aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking hebt op de laatste twaalf maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Koenders.

Indien de aansprakelijkheid voor de schade onder een verzekering is gedekt, zal de aansprakelijkheid van Koenders in geen geval hoger zijn dan de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Koenders onder de betreffende verzekering.

 1. Koenders is niet gehouden schade te vergoeden:
 1. Die veroorzaakt is door derden die bij de uitvoering van een opdracht aan Koenders zijn betrokken, tenzij de schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Koenders;
 2. Die het gevolg is van opdrachtgever of van een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor Koenders zonder meer duidelijk had kunnen zijn;
 3. Die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Koenders en opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
 4. Die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
 5. Die niet schriftelijk is gemeld binnen veertig dagen nadat opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade hebt ontdekt of redelijkerwijs hebt kunnen ontdekken, in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen één jaar nadat het handelen of nalaten dat de schade hebt veroorzaakt, hebt plaatsgevonden.
 1. Koenders kan zich ook beroepen op uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in dit artikel tegenover opdrachtgever indien opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking hebt op schade uit een gebeurtenis waarvoor Koenders rechtens aansprakelijk is.
 2. Koenders is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 3. Op het bepaalde in dit artikel kunnen zich tegenover opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars en hun eventuele rechtspersonen en andere personen die bij de uitvoering van de aan Koenders verstrekte opdracht zijn betrokken.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Koenders is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebt, bijvoorbeeld op grond van de Wet melding ongebruikelijke transacties of op grond van de Verordening op de Fraudemelding, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Koenders is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever aan hem ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Deze bepaling geldt niet indien Koenders voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Koenders is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 4. Tenzij daartoe door Koenders voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Koenders, die niet zijn opgesteld, gegeven of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de in de vorige volzin bedoelde uitingen kennis kunnen nemen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Koenders behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door of in opdracht van haar vervaardigde producten van de geest welke zij gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om deze producten, waaronder ook computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten van Koenders al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12: Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal communicatie tussen opdrachtgever en Koenders in het kader van de uitvoering van de opdracht kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Hierbij geldt:
 1. Een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde hebt ontvangen of hem anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
 2. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend;
 3. Koenders staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht;
 4. Koenders neemt redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van de door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan er niet voor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen zodat Koenders geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden;
 5. Indien de uitvoering van de opdracht tevens geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, zal Koenders redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Koenders hebt echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat Koenders geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 13: Slotbepalingen en toepasselijk recht

 1. Een beroepsbeoefenaar is geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Op deze overeenkomst en alle rechtsverhoudingen tussen Koenders en opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillenregeling

 1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Met uitsluiting van de door de beroepsorganisatie waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten gehanteerde geschillenregeling.
 2. Indien Koenders als eisende partij optreedt, zal Koenders in afwijking van lid 1 bevoegd zijn het geschil aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
 3. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 en artikel 14 lid 1 en 2 geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van opdrachtgever met een beroepsbeoefenaar, een door de beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor Koenders aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door opdrachtgever aan Koenders verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.

Uden, april 2015

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Brabant. Een exemplaar wordt door Koenders Advies BV kosteloos op verzoek toegestuurd.