17 mei 2024

FISCALE ASPECTEN HOOFDLIJNENAKKOORD 2024-2028

In de nacht van 15 op 16 mei presenteerde het nieuwe kabinet met daarin de partijen PVV, VVD, NSC en BBB onder de naam ‘Hoop, lef en trots’ hun akkoord over het regeerprogramma. Na maanden onderhandelen ligt er nu een akkoord op hoofdlijnen. Dit hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. 

Belangrijkste speerpunten voor elke partij
Op het eerste gezicht lijkt het zo dat alle partijen hun belangrijkste speerpunt erin hebben gekregen. Het harde asielbeleid voor de PVV, de bestuurlijke vernieuwingen voor de NSC, een sober financieel beleid voor de VVD en de boeren, visserij en stikstof voor de BBB. Het 26 pagina’s tellend hoofdlijnenakkoord bevat daarnaast een budgettaire bijlage. Hierin staan de afspraken over de financiën. 

Financiële afspraken
De uitkomst van het hoofdlijnenakkoord staat een beetje symbool voor de ‘reis’ die de vier partijen de afgelopen maanden hebben gemaakt. De financiële afspraken lijken wel een uitkomst van het oude spelletje ‘ik ga op reis en ik neem mee’. Geen lijn in te ontdekken, maar iedereen heeft wat mogen uitkiezen.

Fiscale maatregelen
Er staat nog niks vast. De plannen moeten eerst nog worden omgezet in wetsvoorstellen die nog moeten worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Op fiscaal gebied zijn onder meer de volgende maatregelen genoemd. Bij veel maatregelen is nog volstrekt onduidelijk hoe deze er exact uit komen te zien. Ook worden veel regelingen teruggedraaid, maar of we hiermee ook daadwerkelijk vooruit komen?

 • Eigen woning regeling: blijft ongewijzigd, dus zowel het eigen woning forfait als de hypotheekrenteaftrek wordt gehandhaafd.
 • Box 2 tarief: gaat omlaag, van 33% (2024) naar 31% (2025).
 • Box 3 tarief: wordt verlaagd. De exacte hoogte is nog onbekend. Er wordt structureel 100 miljoen euro hiervoor beschikbaar gesteld.
 • Giftenaftrek: de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt beperkt. In 2025 wordt de eerste stap gezet. Het is de bedoeling dat vanaf 2028 er geen onderscheid meer wordt gemaakt in de fiscale behandeling tussen verschillende giften.
 • Derde belasting schijf: introductie van een derde belastingschijf in de inkomstenbelasting.
 • Dividendbelasting: maatregel om de inkoopfaciliteit voor dividendbelasting met ingang van 1 januari 2025 af te schaffen wordt teruggedraaid.
 • MKB-winstvrijstelling: de aangekondigde verlaging van de MKB-winstvrijstelling van 12,7% naar 12,03% wordt teruggedraaid.
 • Lastenmaatregel: er wordt een lastenmaatregel ingevoerd voor groepen die in de knel zitten. Onduidelijk op welke manier dit wordt vormgegeven.
 • Armoedebestrijding: om armoede terug te dringen, komt er meer geld beschikbaar voor het kindgebonden budget. Hetzelfde geldt voor de huurtoeslag.
 • Energiebelasting: de aangekondigde verhoging van de energiebelasting wordt teruggedraaid.
 • Minimumloon: de aangekondigde verhoging van 1,2% van het minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid.
 • Btw-tarief op logies: het verlaagde btw-tarief op logies wordt grotendeels afgeschaft met ingang van 2026. Het btw-tarief voor logies gaat van 9% naar 21%. Een uitzondering geldt voor kampeerterreinen, daarvoor blijft het verlaagde btw-tarief gelden. Daklozenopvang en Ronald McDonald huizen worden gecompenseerd via een subsidie. Maar voor vakantiegangers wordt een overnachting dus aanzienlijk duurder.
 • Btw-tarief voor culturele goederen en diensten: het huidige lage btw-tarief wordt met ingang van 2026 grotendeels afgeschaft. Dit tarief gaat van 9% naar 21%. Dagrecreatie en bioscopen kunnen wel gebruik blijven maken van het lage btw-tarief.
 • Kansspelbelasting: wordt verhoogd van 30,5% naar 37,8%.
 • Fiscale regelingen en constructies: worden afgebouwd. In het midden wordt gelaten wat hieronder wordt verstaan.
 • Elektrische auto’s: de aanschaf van elektrische auto’s blijft ondersteund worden, maar alle subsidiëring stopt per 2025. Het is niet duidelijk of de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s ook in 2025 in plaats van in 2026 eindigt.
 • Rode diesel: de rode diesel (lager accijnstarief) komt terug voor boeren, tuinders en loonwerkers.
 • Stoppersregeling: een ruimhartige, vrijwillige en langdurige stoppersregeling voor boeren en tuinders wordt fiscaal vriendelijk vormgegeven.

Toekomstige onzekerheden
Zoals gezegd, we kunnen nog niks zeker zeggen over welke maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd. Prinsjesdag zal meer duidelijkheid moeten brengen met de presentatie van het Belastingplan 2025. 

Wij houden u op de hoogte van mogelijke wijzigingen en de invoering van voorstellen.