9 juni 2021

Stand van zaken wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen B.V.

Op 31 mei 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Nota naar aanleiding van het nader verslag en de Nota van wijziging over het wetsvoorstel excessief lenen bij de Tweede Kamer ingediend. Er is geen gehoor gegeven aan de oproep om deze wetgeving in verband met corona verder uit te stellen. Deze wetgeving zou in werking moeten treden op 1 januari 2023. Bepalend is dan de toestand per 31 december 2023.

Omdat veel DGA’s hun schulden via dividenduitkeringen willen terugbrengen tot onder het maximaal toegestane niveau van € 500.000, was gevraagd om de invoering verder uit te stellen. Veel DGA’s hebben door de coronacrisis hun vermogen zien verdampen, waardoor er nu niet voldoende reserves zijn om over te gaan tot een dividenduitkering. De ingangsdatum is al met een jaar uitgesteld en de staatssecretaris vindt het niet nodig om de invoering nu nog verder uit te stellen.

Het wetsvoorstel heeft als uitgangspunt dat als een DGA een schuld heeft aan de eigen B.V. groter dan € 500.000, het meerdere wordt aangemerkt als fictief dividend en wordt belast in box 2 met 26,9% aanmerkelijk belangheffing. Deze grens van € 500.000 geldt voor de belastingplichtige DGA en zijn/haar partner gezamenlijk. Voor verbonden personen telde de partner eerst niet mee. Dit wordt nu gewijzigd.

Bijvoorbeeld: een DGA heeft een schuld van € 600.000 aan zijn B.V. Deze B.V. leent daarnaast € 700.000 aan zijn zoon uit. Dit betekent dat in 2023 sprake is van een fictief dividend van € 300.000 in totaal. Als de DGA nu € 350.000 had uitgeleend aan zijn zoon en € 350.000 aan zijn schoondochter, dan was er maar een fictief dividend van € 100.000. Alleen op de schuld van de DGA zelf. Door de schuld aan de zoon in twee schulden te splitsen zou dit er niet onder vallen. In de Nota van wijziging wordt dit aangepast. Nu wordt de schuld aan de verbonden persoon (zoon) en de partner (schoondochter) samengeteld en wordt ook dit bovenmatige deel aangemerkt als fictief dividend en is het totale fictieve dividend dus € 300.000.