20 september 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is een fiscale regeling die bedoeld is om de continuïteit van bedrijven te waarborgen bij overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie. Voor de overdracht van een onderneming of aandelen in een onderneming bevat de schenk- en erfbelasting en de aanmerkelijk belangregeling een ruime vrijstelling. Het belastingvoordeel bij het schenken van aanmerkelijk belang aandelen kan oplopen tot ruim 40% van de waarde van de aandelen, namelijk 26,9% aanmerkelijk belang heffing (vanaf volgend jaar zelfs 31%) en 20% schenkbelasting.

De bedrijfsopvolgingsregeling bestaat uit twee delen. Er geldt nu nog een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting van 100% bij een verkrijging van een ondernemingsvermogen tot € 1.205.871. Daarboven geldt een vrijstelling van 83%. Voor de aanmerkelijk belang heffing (26,9%) geldt een volledige “vrijstelling”.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, gelden een aantal voorwaarden. Zo moet daadwerkelijk een onderneming worden uitgeoefend. Daarnaast is de regeling alleen van toepassing voor zover sprake is van ondernemingsvermogen. Voor beleggingsvermogen is de vrijstelling niet van toepassing, een uitzondering geldt voor 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen.

In de Voorjaarsnota 2023 waren al een aantal versoberingen aangekondigd. Deze zijn nu neergelegd in een wetsvoorstel. Het gaat om het volgende:

  • Vanaf 1 januari 2024 wordt onroerend goed dat wordt verhuurd aan derden (dus dat u niet binnen het eigen bedrijf gebruikt) altijd aangemerkt als beleggingsvermogen. Dit betekent dat op dit deel van het vermogen de bedrijfsopvolgingsregeling niet meer van toepassing is. Over de waarde van verhuurd onroerend goed dat wordt geschonken of geërfd moet dan dus schenk- of erfbelasting en aanmerkelijk belang heffing worden betaald.
  • Vanaf 1 januari 2025 geldt voor de schenk- of erfbelasting tot een verkrijging van € 1.500.000 een volledige vrijstelling. Daarboven bedraagt de vrijstelling 70% van het ondernemingsvermogen.
  • Vanaf 1 januari 2025 komt de eis dat je voor de vrijstelling van aanmerkelijk belang heffing minimaal 36 maanden in dienstbetrekking moet zijn bij het bedrijf, te vervallen. Er gaat wel een minimumleeftijd van 21 jaar gelden om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.
  • Op bedrijfsmiddelen die zowel privé als zakelijk worden gebruikt, kan alleen de bedrijfsopvolgingsregeling worden toegepast voor zover deze bedrijfsmiddelen in de onderneming worden gebruikt. Het voorstel is om de regeling alleen van toepassing te laten zijn op bedrijfsmiddelen met een waarde van minimaal € 100.000 op het moment van verkrijging en een gebruik voor andere dan ondernemingsdoelen van meer dan 10%.

In het Belastingplan 2025 met als beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2026 zullen verdere aanpassingen plaatsvinden. Voorgesteld wordt de bezits- en voortzettingseis te versoepelen. Daarnaast zullen constructies in de bedrijfsopvolgingsregeling worden aangepakt. Hoe deze regelingen eruit komen te zien is nu nog afwachten.

Door deze wijzigingen kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om nog in 2023 een onderneming over te dragen, dan wel te wachten tot na 1 januari 2025. Dit is een kwestie van timing. Om alles nog in 2023 te kunnen realiseren, is het wel belangrijk haast te maken, omdat dit wel enige tijd vergt. Wij helpen u uiteraard graag hierbij.